Dr. Rashmi Sharma

Dermatologist

Senior Consultant
1. Fortis Hospital, Vasant Kunj
2. Rosewalk Hospital, Panchsheel Park
3. Madhukar Rainbow Children's Hospital, Malviya Nagar

Founder at Dr.Rashmi's Skin, Hair & Nail Clinic

B9 / 6345, Vasant Kunj, New Delhi

9355217483

rashmi1669@gmail.com